Horizontālā tīkla izlīdzināšana

Horizontālā tīkla izlīdzināšana tiek veikta pēc vismazāko kvadrātu metodes vairākos ciklos,līdz labojumi sasniedz Parametros uzstādītos lielumus. Izlīdzināšana notiek tik ilgi līdz iestājas viens no trīs nosacījumiem: -ciklu skaits pārsniedz noteikto lielumu (3) – programma aprēķina aptuvenas koordinātas , bet nav veikta pilnvērtīga izlīdzināšana -koordinātu labojums pēdējā ciklā pārsniedz noteikto lielumu (1 mm) – […]

Horizontālā tīkla izlīdzināšana

Apstrādāt horizontālo tīklu

Horizontālo tīklu apstrādes izveides procesā tiek izveidotas visas nepieciešamās matricas, lai veiktu datu izlīdzināšanu. Uz ekrāna tiek uzzīmēta ģeodēziskā tīkla shēma. Ja shēma neatbilst patiesai situācijai, tad atgriežas pie tīkla datnes labošanas un veic punktu numuru vai atbalstpunktu koordinātu precizēšanu. Ja arī pēc visu darbības izpildes. shēma neatbilst patiesai situācijai, tad iespējams ir […]

Apstrādāt horizontālo tīklu

Tīkla datnes izveide un labošana

Tīkla datnes izveides procesā tiek izveidotas nepieciešamie Toponet datu formāti, kas nepieciešams, lai veiktu Horizontālā tīkla izlīdzināšanu . Pie tīkla datnes izveides procesa notiek mērījumu datu kvalitātes analīze- kolimācijas un nulles vietas analīze. Atskaitē parādās tie ģeodēziskā tīkla punkti, kas ir mērīti pilnu paņēmienu.

Topon 6 kolim [...]</body></html>
Tīkla datnes izveide un labošana

Datu priekšapstrāde

Datu priekšapstrādē ietilpst: -datu imports vai LDF datnes ielāde – LDF datnes labošana (kodu un instrumentu un atstarotāju augstumu precizēšana, ja nepieciešams un atbalstpunktu koordinātu precizēšana)`

Datu priekšapstrāde

Papildiestatījumi

  • Decimālzīmes augtumam

Lietotājs norāda vajadzīgo decimālzīmju skaitu starppunktu augtumu pierakstiem – 0, 1, 2, 3,4 kurš tiks ievērots gan izdrukas sarakstā, gan grafiskajos attēlos.

  • Teritorijas augstums

Vidējais teritorijas augstums virs referencelipsoīda tiek uzdots metros, ar nolūku nodrošināt precīzākas izmērīto attālumu projekcijas. Noklusētā augstuma vērtība […]

Papildiestatījumi

Izvadu formāti

Lietotājs pēc vajadzības var izvēlēties koordinātu un augstumu izdrukas, kā arī MicroStation (*.muc) vai AutoCad (*scr) failu izveidi:

Toponet5Izvade.png

Izvadu formāti

Apzīmējumu tabulas

programmas lietotājs norāda vajadzīgo informācijas kodēšanas sistēmu. Programmai tiek pievienotas divas Latvijā pašlaik plašāk pazīstamās – acad un ‘adti_ms kodēšanas sistēmas, kuras nodrošina grafiskās informācijas importu MicroStation un AutoCad vidē saskaņā ar LR MK noteiktajām prasībām. Taču, izmantojot programmā iebūvēto tabulu redaktoru, lietotājs samērā vienkārši var izveidot arī citu, no dotajām atšķirīgu, kodēšanas sistēmu. Par apzimējuma kodu tabulas rediģēšanu un apstrādi […]

Apzīmējumu tabulas

Prognožu precizitātes kritērijs

nosaka programmas lietotājam nepieciešamo tīkla precizitātes līmeni. Tie mērījumi un mērījumu kopas, kuru veidotās pretrunas pārsniedz lietotāja noteikto kļūdu līmeni, no sākotnējā tīkla aprēķina tiek izslēgti. Lietotājs šeit var ierakstīt savu relatīvā vērtējuma saucēju vai arī izvēlēties kādu no dotajām standartvērtībām: 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000.

Prognožu precizitātes kritērijs

Citi iestatījumi

  • Ignorēt augstumus – Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad jānosaka tikai plaknes koordinātas, bet nē, kad jānosaka arī augstumus;
  • 3d – Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad tiks veidots 3 dimensiju grafiskais fails, bet nē, kad tiks veidots 2 dimensiju grafiskais fails;
  • Līniju vilkšana – Jā (v) vai nē. […]
Citi iestatījumi

Parādīt izdruku

Parādīt izdruku – jā (v) vai nē. Ja lietotāja izvēle prasa parādīt izdruku, tad programmas darbība tūlīt pēc tīkla izlīdzināšanas tiek apturēta un ekrānā tiek atvērts izlīdzināšanas rezultātu fails. Programmas darbības turpināšanai šis fails ir jāaizver (x). Ja lietotāja izvēle neprasa parādīt izdruku, tad programmas darbība pēc tīkla izlīdzināšanas netiek apturēta, ja vien […]

Parādīt izdruku
Go to Top