Horizontālā tīkla izlīdzināšana

Horizontālā tīkla izlīdzināšana tiek veikta pēc vismazāko kvadrātu metodes vairākos ciklos,līdz labojumi sasniedz Parametros uzstādītos lielumus. Izlīdzināšana notiek tik ilgi līdz iestājas viens no trīs nosacījumiem: -ciklu skaits pārsniedz noteikto lielumu (3) – programma aprēķina aptuvenas koordinātas , bet nav veikta pilnvērtīga izlīdzināšana -koordinātu labojums pēdējā ciklā pārsniedz noteikto lielumu (1 mm) – […]

Horizontālā tīkla izlīdzināšana

Apstrādāt horizontālo tīklu

Horizontālo tīklu apstrādes izveides procesā tiek izveidotas visas nepieciešamās matricas, lai veiktu datu izlīdzināšanu. Uz ekrāna tiek uzzīmēta ģeodēziskā tīkla shēma. Ja shēma neatbilst patiesai situācijai, tad atgriežas pie tīkla datnes labošanas un veic punktu numuru vai atbalstpunktu koordinātu precizēšanu. Ja arī pēc visu darbības izpildes. shēma neatbilst patiesai situācijai, tad iespējams ir […]

Apstrādāt horizontālo tīklu

Tīkla datnes izveide un labošana

Tīkla datnes izveides procesā tiek izveidotas nepieciešamie Toponet datu formāti, kas nepieciešams, lai veiktu Horizontālā tīkla izlīdzināšanu . Pie tīkla datnes izveides procesa notiek mērījumu datu kvalitātes analīze- kolimācijas un nulles vietas analīze. Atskaitē parādās tie ģeodēziskā tīkla punkti, kas ir mērīti pilnu paņēmienu.

Topon 6 kolim [...]</body></html>
Tīkla datnes izveide un labošana

Datu priekšapstrāde

Datu priekšapstrādē ietilpst: -datu imports vai LDF datnes ielāde – LDF datnes labošana (kodu un instrumentu un atstarotāju augstumu precizēšana, ja nepieciešams un atbalstpunktu koordinātu precizēšana)`

Datu priekšapstrāde
Go to Top